Ask The Rabbi

נושא: הלכה

ממונות

אחד הפקיד תקליטור אצל השני, ולאחמ"כ ראה השני שמדובר בדיסק הרחוק מצניעות, ושבר את התקליטור, ובעל התקליטור שאינו חרדי מבקש שישלם לו מה שהזיק, האם חייב לשלם וכמה.

השובר דינו כמו כל מזיק, ועליו לשלם לשני את מחיר הדיסק. וגובה התשלום הוא כמה שהיה המפקיד יכול לקבל על כך עם היה מוכר אותו בשוק (יד שניה וכיוצ"ב).

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו