fbpx

נושא: כללי

ממונות

אחד הפקיד תקליטור אצל השני, ולאחמ"כ ראה השני שמדובר בדיסק הרחוק מצניעות, ושבר את התקליטור, ובעל התקליטור שאינו חרדי מבקש שישלם לו מה שהזיק, האם חייב לשלם וכמה.

השובר דינו כמו כל מזיק, ועליו לשלם לשני את מחיר הדיסק. וגובה התשלום הוא כמה שהיה המפקיד יכול לקבל על כך עם היה מוכר אותו בשוק (יד שניה וכיוצ"ב).

מקורות

דינו כמו כל מזיק ממון חבירו, מאחר והוא אינו בע"ב על השני ועל ענייניו עם הקב"ה, כמו שאין אדם יכול להיכנס לבית חבירו ולגנוב לו ולהזיק לו את מאכליו האסורים כדי שלא יאכלנו, וכיוצ"ב. ואם נוגע לו הדבר יכול לנסות להשפיע עליו בדרכי נועם ודרכי שלום.