fbpx

נושא: כללי

ממונות

אחד הזיק לחבירו ועשה נקב בחליפת חבירו, כיצד עליו לשלם לו על כך.

יש לבדוק כמה היו קונים ב'יד שניה' חליפה מדגם זה ובכמות זמן השימוש בו לפני הנקב, וכמה שווה הוא כעת אם נקב הטעון תפירה וכו', ואת ההפרש יש לשלם

מקורות

זה וודאי שאין המזיק חייב לשלם חליפה חדשה ממש, מאחר ולא הזיק חליפה חדשה, ולכן משלם את הערך לפי הערכת שוויו ביד שניה. ואמנם אם אין ערך לחליפה זו ביד שניה אף לפני הקריעה, כגון שמדובר בחליפה ישנה מאוד, שכיום אין לה ערך ביד שניה, אזי א"צ לשלם לו כלום. (ואף שאומר אני ההייתי משתמש בזה עוד שנה, אין זו טענה לדיני ממונות, וכמו פחות משוה פרוטה שאומר האדם הייתי משתמש בזה עוד שנה, מ"מ מצד דיני ממון זה לא שווה וא"א לחייבו ממון על כך. וכמו אדם שאומר לי זה היה שווה מאוד הרבה כי זה ירושה כו', אי"ז שייך לדיני ממונות, רק שווי ממוני בשוק.