fbpx

נושא: כללי

ממונות

אחד הרחיב את ביתו, ושכנו הוסיף לבנות כנגדו, והשתמש בקיר שבנה הוא קודם לכן, האם צריך השכן לשלם לו על כך.

על השכן לשלם לו על שימושו בקיר המשותף. וסכום התשלום הוא חצי מהסכום ששילם הוא עצמו ל'מטר בניה' – של קיר זה

מקורות

הטעם לכך הוא מאחר וקיר זה הוא רכושו הפרטי שלו, ועל שימוש בו צריך לשלם.


ואף אם טוען השכן שהיה לוקח קבלן יותר זול, (וממילא מטר בניה היה יוצא יותר זול), אין זו טענה להשתמש במה שאינו שייך לו. ואם באמת מוצא יותר זול, אין בעיה שיקח את אותו הקבלן ושיבנה לו קיר בפני עצמו, אך אינו יכול מחמת כך להשתמש בקיר שאינו שלו – ללא תשלום לשכן כפי חשבונו.