fbpx

נושא: כללי

ממונות

קנו שרשרת של זהב אמנם החוט של החרוזים מתקלקל לעתים קרובות האם החיוב לתקנם הוא על המוכר או לא.

אם מכר מתחילה חפץ שאינו עמיד בשימוש הרגיל לאותו החפץ, עליו לתקן זאת.

מקורות

דבר זה תלוי בסברא, שהרי אדם הקונה חפץ נותן מעותיו בעד חפץ הראוי, ועל כן אף אם לא פירש מפורש שנותנו באחריות, כל עוד החפץ לא עומד בתקן המינימלי לחפץ שכזה, (שהרי בשימוש הרגיל בו אינו עומד כראוי), ודאי שעל המוכר לתקן או להחליף חפץ זה, בעד חפץ הראוי הניתן לשימוש באופן הרגיל.


[אא"כ פירש המוכר במפורש שאינו לוקח כל אחריות שהיא על החפץ שמוכר, שאזי "כל תנאי שבממון קיים", והקונה "הניח את מעותיו על קרן הצבי"].