Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

ממונות

אני מעסיק בבית חב"ד אדם שאוסף תרומות, ומשלם לו שכר-בסיס + אחוזים מהתרומות כבונוס. לפני פסח שלחתי מתנדב לאסוף כסף לסלי מזון לנזקקים. אחד מהתורמים הוא ממעגל-הידידים שהעובד שלי עומד עימם בקשר – האם אני צריך לתת לעובד אחוזים גם מתרומה זו?

כן. בספר פרדס יוסף הביא שמנהג ישראל היה שהמתרימים מקבלים חלק מהצדקה שאספו. אמנם, ב'תקנון הלכתי לבתי חב"ד' נכתב, "מנהל או עובד העוסק באיסוף כספים עבור אותו מוסד בארץ או בחו"ל אין לשלם לו אחוזים מהתרומות". בנידון זה שסיכמתם על תשלום אחוזים, וכיון שברור לך שתרומה זו באה לבית חב"ד בזכות העובד ששומר עם התורם על קשר, ואלמלא קשר זה – לא הייתה מועברת התרומה לידי המתנדב, הצדק והיושר נותנים שמגיעים לו אחוזים (ובפרט, שהבית חב"ד לא הוציא כסף עבור המתנדב השני).

מקורות