fbpx

מלכות – נוקבא – קבלת עול

התחלתי ללמוד חסידות. ב"ה וראיתי שכתוב שספירת המלכות נקראת – נוקבא. מדוע כך? ומה הפרוש הפנימי בזה. תודה רבה לכם.

 

ספירת המלכות זה הכח לקבל את ההשפעה הבאה ממידת היסוד לאחר כל תהליך ירידת השפע בספירות. ובעבודת ה', זה קבלת עול מלכות ה', כעבד שמקבל את עול מלכו באימה וביראה. המימד הפנימי של המלכות הוא קבלת עול וביטול. המלך האמיתי ששולט על העם בכח המלוכה, הרי הוא בפנימיותו שפל בתכלית וכלי של קבלה של מלכות ה' בעולם, וכמו שהתורה מצווה על המלך שלא ירום לבבו מאחיו. לכן גם ספירת המלכות נקראת בלשון הקבלה "נוקבא", המרמז לכח הקבלה מלמעלה. והיא כנגד עולם העשיה, בו הנבראים לא מבינים את גדלות הבורא ואף לא נמשכים אליו רגשית, רק מבצעים את רצונו, בכוחות העשיה שלהם, ומבצעים את מה שמוטל עליהם מלמעלה, בקבלת עול כמו של עבד פשוט. בשמו של הקב"ה מרומזת ספירת המלכות באות ה' השניה, האות האחרונה של שם ה', היות ועיקר שלטון המלך הוא בדיבור "דבר מלך שלטון", וזה מתבטא באות ה' שכנגד חמשת מוצאות הפה, ואף מבטאת את ההבל היוצא מהלב לדיבור.


ראה באריכות על הספירות באתר במאמר: עשר הספירות: https://www.daat.org.il/view.aspx?id=1671


התשובה נערכה ע"י צוות האתר מתוך שיעור של הרב יצחק ערד

מקורות