Ask The Rabbi

נושא: הלכה

מליחת בשר

בשר ששהה בלא מליחה ג' ימים מה דינו?

לא ניתן להכשירו באופן הרגיל - ע"י מליחה, והאופן היחיד להכשירו הוא ע"י צלייתו (ולאחר צלייתו לא יבשלו לכתחילה, אמנם אם בישלו מותר בדיעבד).

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו