fbpx

נושא: כשרות

מליחת בשר

בשר ששהה בלא מליחה ג' ימים מה דינו?

לא ניתן להכשירו באופן הרגיל – ע"י מליחה, והאופן היחיד להכשירו הוא ע"י צלייתו (ולאחר צלייתו לא יבשלו לכתחילה, אמנם אם בישלו מותר בדיעבד).

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות מליחה (סימן סט סעיף יב): בשר ששהה ג' ימים מעת לעת [72 שעות] בלא מליחה, נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד ע"י מליחה ואין לאוכלו מבושל, אלא צלי. ואחר שצלאו לא יבשלנו, ואם בישלו מותר. ואין להשהות בשר ג' ימים בלא מליחה, דחיישינן שמא יבשלו.