מלאך המוות בגאולה

מה יקרה למלאך המוות בגאולה?

כשיגיע ימות בן דוד ויתבטל מלאך המוות בעולם הזה מן ישראל,יהיו כל הגויים אומרים:"אשרי העם שככה לו וגו".שעלה לו גורל טוב בחלקו,"אשרי העם שה' אלוקיו",שנאמר"בילע המוות לנצח".והגויים יהיו צועקים מבחוץ על אשר לא שמעו לדברי תורה,ומלאכי השרת צועקין מבפנים על שלא זכו באותה טובה. (תנא דבי אליהו רבא פרשה ה)


וכידוע שיהיה חיי נצח, ו"את רוח הטומאה אעביר מן הארץ".

מקורות