Ask The Rabbi

נושא:

מכשיר הקלטה בשבת

האם ניתן להפעיל מערב שבת מכשיר הקלטה, שימשיך להקליט במשך כל השבת?

אם ניכר במכשיר ההקלטה שפועל ומקליט בשבת ע"י הדלקת נורה או השמעת קול מידי פעם, אזי אסור הדבר. יתירה מזו אם תתפרסם לאחמ"כ ההקלטה ויוודע שהוקלטה בשבת ושייך הדבר לישראל, ג"כ אסור הדבר.


אמנם במקום שלא ניכר הדבר כלל וכלל שהמכשיר פועל בשבת, ואף לא יוודע הדבר שהקלטה זו שייכת ונעשית ע"י יהודי מותר (ובמקום הפסד מרובה מותר גם אם משמיע קול, ובדיעבד מותר גם בהפסד שאינו מרובה).

מקורות