Ask The Rabbi

נושא: הלכה

מכשירי שמיעה בשבת

שלום הרב, 
בתנו אובחנה לאחרונה ככבדת שמיעה והחלה להשתמש במכשיר שמיעה. שאלתנו האם מותר להשתמש בו בשבת? ברצוננו לציין כי בעת הוצאת וההכנסת המכשיר לאוזן הוא משמיע לעיתים צפצופים קלים.
תודה רבה.

שלום וברכה לבריאות טובה,


למעשה, ניתן להשתמש במכשיר השמיעה בשבת, אך יש לתת את הדעת על כמה דברים חשובים:


א. יש להדליק את המכשיר לפני כניסת השבת.


ב. יש לוודא כי הסוללה במצב טוב כך שתפעל כל השבת. במקרה של ספק מומלץ להכניס סוללה חדשה לקראת כניסת השבת.


ג. מכיון שישנם סוגים שונים מחברות שונות ופיתוחים תמידיים, מומלץ ליצור קשר עם מכון צומת ולוודא שאכן דגם המכשיר הספציפי נבדק ואושר.


[לגבי הציפצופים, במקרה זה לא חששו לכך הפוסקים.


בין הסיבות שנאמרו להיתר:


א. בדרך כלל הדיבור רק מגביר את עוצמת הזרם הפועל במכשיר באופן תמידי, ואין בכך הולדת זרם חדש.


ב. הקול הבוקע מן המכשיר נשמע רק לאדם המשתמש בו ובכך נחסכת בעיית 'השמעת קול' בשבת.


ג. גלי הקול מתפשטים באויר ויש שהות בהגעתם, מה שמחזק את היתר ה'גרמא' בענין.


ד. השימוש לכבדי שמיעה נחשב כשעת הדחק וכמצב שאינו שכיח. שלא גזרו בזה במצבים מסויימים.]


 

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו