Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מכירת חמץ גמור

שלום הרב, האם מותר למכור גם חמץ ממשי במכירת חמץ? או שיש הידור לבער זאת לגמרי?


מותר למכור חמץ ממשי לגוי, בפרט כאשר מוכרים דרך רב שמשמש כ'ערב קבלן' על מכירת החמץ, כפי שתיקן אדמו״ר הזקן שזו מכירה על הצד הטוב ביותר ללא פקפוק. 

וכן ראינו שנהגו רבותינו, למכור חמץ גמור אפילו שזה היה על דעת להשתמש בו שוב אחרי הקנייה חזרה מהגוי, לאחר הפסח.

מקורות