Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מכירת חמץ בבית של ההורים

אני ומשפחתי נוסעים לפסח לישראל. האם מותר לי למכור את כל הבית לגוי, כאשר להורים שלי יש גם מפתחות ואין לי שליטה עליהם כי הבית רשום על שמם והם נתנו לי רשות לגור בו?

מותר וצריך למכור את הבית לגוי, במידה ולא מנקים אותו ובודקים אותו מחמץ.


גם אם הבית שייך להורים, הרי החמץ הוא שלך, שהרי אתה גר בבית, ולכן אתה צריך למוכרו.


יתירה מזו, גם חמץ השייך להורים אתה יכול למכור, ואפילו שלא בידיעתם, שהרי "זכין לאדם שלא בפניו" וזו זכות עבורם שלא יהיה ברשותם חמץ השייך להם בחג הפסח.


גם אם ההורים יכנסו לבית בחג הפסח, לרוב הדעות אין זה מפקיע את המכירה, וגם אם זה מפקיע, הרי עד לאותו רגע, הבית היה מכור, ובפסח האיסור של "בל יראה ובל ימצא" הוא בכל רגע מחדש.


אם אתה ידוע בבירור שההורים הולכים להיכנס לבית בפסח, ראוי לנקותו מחמץ, או לסגור את החמץ בארונות צדדיים ואותם למכור, כדי שלא ישהו בפסח במקום שאינו מוכשר לפסח.


פסח כשר ושמח.

מקורות