Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מי אני?

שלום,
מי זה אני?
האם ישנה הגדרה מי זה אני?
האם זה התודעה,המחשבות,או סך חיינו פה בעולם הזה?
או אולי משהוא אחר?

בנוסף,האם יש לנו קשר אל הנשמה/חלק אלוק ממעל?

בנוסף,מי בעצם מקבל את "השכר/גיהנום בגן עדן"
התודעה שלנו?..

בנוסף,מה קורה ל"אני" אחרי המוות?
הכוונה בשאלה האחרונה ל"אני" זה סך המחשבות/רגשות/חוויות/או באופן כללי סך החיים .
מה קורה לזה?

תודה רבה וסליחה על המסה של השאלות.

כל טוב.

ב"ה

ה"אני" שלנו מורכב משניים - הנפש האלוקית והנפש הבהמית, ושניהם מתלבשות בתוך הגוף.

הנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש.

הנפש הבהמית היא ממקום נמוך יותר, אך היא ניתנה לנו, כדי ש'נעבד' ונזכך אותה, ונעלה גם אותה לרמה גבוהה יותר.

כל אחת מנפשות אלו - מורכב מכוחות שכל, רגש, ועשיה.

לאחר 120 - הנשמה עולה למעלה ומקבלת את שכרה, ועל דרך זה החלק בנפש הבהמית שהזדכך והתעלה.

כל המחשבות והרגשות וכו' הם חלק מהנפש שלנו, והם אינם נאבדים. הטובים שבהם מתעלים, ואלו שצריכים להיתקן - יכולים להיתקן על ידי תשובה, או שנתקנים למעלה אחר 120 בזיכוך של הנשמה.

התכלית של הכל - היא לגלות את הנשמה האלוקית דוקא למטה, היינו בגוף הגשמי ובנפש הבהמי. גם התכלית הסופית של העולם היא "דירה בתחתונים", היינו ימות המשיח ותחיית המתים שיהיו דוקא כאן.

הרחבה בכל נושאים אלו - בספר התניא, בעיקר בפרקים הראשונים.

כמו כן, באתר ישנם שיעורים שעוסקים בנושא זה.

מקורות