Ask The Rabbi

נושא:

מיסים מכספי מעשר

האם הוצאות שיש לי למדינה כגון מיסים יכולים להיחשב ככספי מעשר?

אין לשלם מיסים מכספי מעשר, היות ומיסים הם חוב המוטל על האדם ואי אפשר לשלם חוב מכספי מעשר. אבל אם מדובר על עסק, מותר לנכות סכום המיסים  שצריך לשלם עבור העסק מחישוב הריווח שממנו יתן המעשר. 

מקורות