fbpx

נושא: מודעות

מידת הזריזות

איך קונים את מידת הזריזות? אשמח גם לשיעורים או מקורות.

תודה רבה!

ב"ה

שלום וברכה

כך כותב הרבי באחד מאיגרותיו (אגרות קודש חלק יב):

"הרי בהנוגע למדת הזריזות ילמוד שער היחוד והאמונה לרבנו הזקן הוא חלק השני דתניא קדישא,

ולאחרי זה כשיתבונן בהאמור בטור אורח חיים בתחלתו, והובא גם ברמ"א שם, שאינו דומה ישיבת אדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כמו שהוא לפני מלך גדול וכו' ואם בחוץ לארץ הדברים אמורים עאכו"כ בארצנו הקדושה תבנה ותכונן ע"י משיח צדקנו, כי אינו דומה אם הוא לפני מלך גדול כשהמלך נמצא בשדה או כשנמצא בהיכל מלכותו,

הרי לאחרי התבוננות בזה פעם אחת שעה ארוכה, הרי בכל פעם שיהי' צריך לחזוק הזריזות, יזכיר את עצמו התבוננות זו ראשי פרקים שלה וכלשון רבנו הזקן בסידורו בתחלתו, ועי"ז יזכור את ה' הנצב עליו ויקום (מרשלנותו) בזריזות."

במקום אחר, הרבי הריי"ץ כותב, שכמו כל מידה, בתחילה צריך התמדה בקלת עול, ואחר כך ההרגל מסייע.

כאשר לא מצליחים לב, ויש מקום לחשוב, שיש כאן משהו עמוק יותר שמפריע לממש מידה חשובה זו, מומלץ להתייעץ כדי לזהות את מהות הקושי, ולנסות להתגבר עליו.

מקורות