מידת הגאווה

שלום וברכה.
האם ישנם פעמים שמותר להשתמש במידת הגאווה, או בגלל שהיא מידה רעה צריכים לדחות אותה מכל וכל?
יישר כח על כל השיעורים שבאתר שממש עוזרים בכל התחומים.

הקב"ה יצר את האדם עם מידות טובות ומידות שהם פחות טובות, אך בכל מידה יש ניצוץ חיובי שאותו צריכים לברר, ואכן צריכים להשתמש איתו במקרים מסויימים, במידה נכונה ומכוונות.
כן הוא הדבר לגבי מידת הגאווה. מצד אחד אכן צריך האדם להתרחק ממידה זו, ולהתנהג במידה ההופכית ממנה – מידת הענווה.
כדי להבין את עניינה של מידת הגאווה, צריכים להבין באמת את משמעותה של הענווה, שאין משמעותה דריסת האדם לגמרי, אלא רוממות אמתית של המציאות.
אין פירושה של ענוה שהאדם משפיל את עצמו עדי עפר, ובטוח שהוא כלום ואפס, אלא ענוה באה מצד זה שהאדם מכיר את מעלותיו, אך יודע שאם היו ניתנות למישהו אחר – הוא היה מנצלם בצורה הרבה יותר טובה.
המדד לראות אם הענווה היא אמיתית – אם לא רק מחפש את ה'לא' שבו עצמו, אלא מחפש גם כן את מעלות הזולת. וכפי שרואים במציאות שיש אנשים שמפחיתים במעלת עצמם, אך אומרים – הזולת פחות יותר ממני..
על מידת הענווה לומדים ממשה רבינו שעליו נאמר "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה". ומבארים על זה בתורת החסידות, שאף שזכה לתת תורה על ידו, והיה מדבר עם השכינה פנים בפנים, חשב בעצמו שכל מעלות אלו אינם בזכות עצמו אלא ניתנו לו מלמעלה, ואילו היו ניתנות למישהו אחר, היה מנצלם יותר טוב ממנו.
כנגד מידה זו, יש את מידת הגאווה, שבה האדם מרגיש מעצמו יש ומציאות, ומחשיב את עצמו למציאות חשובה, ולפעמים הרבה יותר ממה שהיא.
בכללות צריך האדם להיזהר ממידת הגאווה, וכמו שכתוב, שעל מי שהוא גאוותן אומר הקב"ה "אין אני והוא יכולין לדור", כי השכינה במהותה היא ביטול, ואילו כשהאדם הוא במציאות, אין השכינה יכולה לשרות בו.
ישנם מקרים מסויימים שבהם צריך האדם להשתמש במידת הגאווה, וע"ז איתא בגמרא " תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית", היינו שפעמים צריכים להתנהג באופן של התרחבות והגבהה (קו החסד), אך צריכים להיזהר שזה יהיה באופן המתאים.
בעניין זה מבאר הרבי באחת השיחות:
"פעם התאונן מישהו במכתבו לכ"ק מו"ח אדמו"ר על כך שבבית-הכנסת שבו מתפלל, מבטלים אותו בגלל שיש בו ה"שמינית שבשמינית"..
לא איכפת לו – ממשיך במכתבו – העובדה שמבטלים אותו, שכן, בידעו מעמדו ומצבו יודע הוא שמגיע לו; איכפת לו רק העובדה שנוכחותו גורמת להעומדים סביבו (שמבטלים אותו) הנהגה בלתי-רצוי' [שהרי הם אינם יודעים החשבונות שלו שמגיע לו כו', וכוונתם אינה אלא סתם לבטלו ("זיי מיינען דאך סתם מבטל זיין")], ובכך מכשילים אותו ב… "לפני עור לא תתן מכשול"!…
הוא עושה – ממשיך במכתבו – מה שהוא יכול כדי למנוע אותם, הוא אומר להם שלא יבטלוהו כדי שלא יכשילוהו ב"לפני עור", אך ללא הועיל, הם אינם מצייתים לו. ולכן – מסיים במכתבו – מבקש הוא את עצתו של הרבי מה לעשות כדי שלא לגרום ליהודים הנהגה בלתי-רצוי'…
הרבי השיב לו, שהאמת היא אמנם ש"תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית", אבל, הגישה לכך יכולה להיות משני הקצוות:
אפשר להתחיל מהקצה של "תלמיד חכם", להשתדל להיות תלמיד חכם, ורק אח"כ להוסיף גם את ה"שמינית שבשמינית", ואפשר להתחיל מיד מהקצה של "שמינית שבשמינית".
היינו שצריך האדם להבין מאיפה מגיע לו הרצון ל"שמינית שבשמינית" זו, אם זה מגיע מצד שבאמת יש צורך בדבר בזמן זה, או שזה מגיע סתם מצד הרצון שלו לכבוד וכדומה.
באגרת למשפיע ר' שלמה חיים קסלמן, כותב הרבי על אופן נוסף שבו צריכים להשתמש במידה זו, והוא כדי להינצל מחטאים, וכך כותב הרבי:
"בפרט בהנוגע… הנה כדאי הי' לנסות להשפיע עליו על ידי הגבהה . וכידוע סיפור חסידים על אחד מגדולי חסידי רבינו הזקן, שאמרו עליו שקשה לו לעבור איזה עבירה שתהי' מפני מדת הגאוה שלו, באמרו לנפשו, וכי אני אחד מגדולי חסידי רבי גדול כ"כ אתפתה להסתת היצה"ר שעי"ז עלול אני לאבד מצבי בתוככי ישראל ובפרט בתוככי עדת החסידים".
ועד"ז אפ"ל שהוא בכל עניין שיודע האדם, שאם יחזיק עצמו למציאות יישמר מלעבור על חטא או על עניין בלתי רצוי, כדאי שישתמש במידה זו.
בהצלחה רבה בעבודת המידות.

מקורות

ליקוטי שיחות לפרשת ויקרא חי"ז א ס"ט-י.

במדבר יב, יג.

סוטה ה, א.

אג"ק כ"ק אד"ש ח"ח – ת'קסב.

ההדגשה אינה במקור.