fbpx

נושא: חסידות

מחשבה דיבור ומעשה

הרב שלום.

בספרי הקודש השונים כמו בין איש חי , תניא ועוד ישנם שלושה מושגים מחשבה , דיבור, ומעשה. לפעמים מכנים אותם לבושי הנפש.

1. אשמח אם הרב יכול להסביר בצורה מעמיק ועם דוגמאות למה הכוונה למושגים מחשבה, דיבור ומעשה?
2. מדוע דווקא הם מכונים לבושי הנפש ולא מידות שונות/אחרות?
3. האם שלושתם מחייבים להיות במצוות שאנחנו עושים או שמה יש מצוות ללא אחת משלושתם (מחשבה, דיבור ומעשה).
4. קראתי באחד הספרים (בן איש חי וספרי חסידות) שמוסיפים כוונה, מהחשבה, דיבור ומעשה. האם כך הכוונה אינה מחשבה. אז מה ההבדל בניהם ומהי הכוונה?

אשמח לתשובה מעמיקה ומפורטת ואם אפשר גם מקורות בנוסף כדי שאקרא להרחבה.

תודה מראש

שלום וברכה

1. את הנפש ניתן לחלק לשלשה רבדים. א. עצם הנפש – למעלה מהכוחות. ב. כוחות הנפש – השכל והמידות. ג. לבושי הנפש – מחשבה דיבור ומעשה.
לדוגמא – כשמדברים על הנפש האלוקות – המחשבה – זה מה שהאדם חושב בדברי תורה. דיבור – כשמדבר דברי תורה ותפילה. מעשה – קיום המצוות בפועל.
2. הם מכונים בשם לבושי הנפש מחמת שני סיבות:
א. כמו לבוש שאפשר לפושטו וללובשו בקלות וללא מאמץ – כך האדם יכול לעשות ולהפסיק לעשות, לדבר ולהפסיק לדבר, וכן להחליף את מחשבותיו ממחשבה אחת למחשבה אחרת (בשונה מעצם הנפש שלא ניתן לשנותה, וגם השכל והרגש שינויים דרוש עבודה ומאמץ ארוך, ואינו כמו פשיטת ולבישת לבוש). ב. כמו לבוש – שהאדם מתבטא ומתלגה דרך לבושיו בדרך כלל. כך דרך המחשבה דיבור ומעשה מהות האדם מתגלת החוצה ומתבטאת במציאות.
3. עשיית מצוה בשלימות כוללת בתוכה את שלושת הלבושים, במידת האפשר. לדוגמא – כוונת המצוה- באה לידי ביטוי במחשבה, דיבור וברכת המצוה – באה לידי ביטוי בדיבור, ומעשה המצוה בא לידי ביטוי במעשה.
מצוות התלויות בדיבור, המעשה בהם הוא "עקימת שפתיו" הנחשבת כמעשה זוטא. מצוות התלויות במחשבה, כמו אמונה ואהבת ה', המעשה בהם הוא זה שזה חודר בבשר הלב הגשמי וכדומה. אם כן, יתכן שיש מצוות שיש יותר דגש בהם רק באחד משלושת לבושי הנפש, לפי סוג המצוה והעניין, אך שלימות עבודת האדם – שגליוי נפשו האלוקית היא בכל שלושת לבושי הנפש.
4. צריך לעיין במקור, אולי הכוונה בכוונה, זה ההבנה השכלית במוח או הרגש בלב, והמחשבה פרושו – שרגש זה באה במודעות גלויה, שהאדם חושב על זה.

מקורות לעיון והעמקה:
תניא פרק ד, כולל מפרשי התניא, כמו חסידות מבוארת על התניא, פניני התניא וכו'.
תורה אור ד"ה פתח אליהו.

קישורים הבאים:

https://daat.org.il/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%90-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-17-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94-%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94/

https://daat.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-12-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99/

https://daat.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-13-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%A9%D7%9C/

מקורות