Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מחילת כהן

כאשר מעלים לתורה ישראל במקום כהן, האם נדרש שהכהן יצא החוצה בדווקא או שמספיק שימחול על העליה המגיעה לו?

כהן יכול למחול על כבודו ולתת רשות לישראל לעלות לתורה במקומו, ואינו צריך לצאת מבית הכנסת לצורך זה. 

מקורות