fbpx

נושא: הלכה

מזוזה נוספת

האם יש עניין לשים מזוזה נוספת על מה שחייבים כדי להוסיף בשמירה, או שאין בכלל עניין במה שהוא לא חובה מצד הדין?

בעניין המזוזה ישנו מבצע שלם של הרבי, שבו הרבי מעורר על הקפדה במצוות המזוזה, לעורר כמה שיותר יהודים שיקבעו בביתם מזוזות כשרות וכן להקפיד על בדיקת המזוזות שיהיו כשרות כדין.
וכידוע בשיחות הרבי בעניין זה, שסגולתה של המזוזה היא להיות שומרת ומצילה, על פתח ביתו של היהודי, מכל פגע רע.
במענות קודשו של הרבי מה"מ, ישנם ריבוי פעמים מענה על "בדיקת התפילין והמזוזות", ואין ספור הסיפורים שבהם נמצאו טעיות במזוזות או פסולים מסויימים, ואף לפעמים היה אפשר למצוא את הקשר בין המצוקה של האדם לפסול המזוזה.
ומעצם זה מובן, שעצם ההקפדה במצוות המזוזה היא אכן שמירה והצלה ליהודי, ויש בה סגולות רבות, מלבד המצווה "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", שזהו כמובן היסוד לכל.
מנהג נוסף ישנו לישא מזוזה נוספת, מלבד זו שמחויבת מצד הדין, ולהלן יובאו כמה וכמה דוגמאות שהרבי בעצמו הורה לאנשים מסויימים לישא איתם מזוזה נוספת, לשמירה והצלה באופן נוסף.
במכתב שכותב הרבי ביו"ד מנחם אב תשי"ב, עונה הרבי לבקשת אשה שמתלוננת על בריאות בנה, שיש לה לכרוך מזוזה ושבנה ישא אותה יחד עמו. בין היתר מורה הרבי כמה הוראות בנוגע להתנהגות עם המזוזה, ובלשונו:
"קבלתי מכתבו בשם האשה המבקשת תפלה וברכה בעד בנה… שי' שאינו בבריאות כדבעי, וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו לרפואה קרובה,
צריכים לברר אצל אמו, אם נולד הוא בטהרה, ובאם ח"ו לא, תודיע תיכף, וגם לאמר לה שתראה שהבית שדר בה הבחור יהיו כל המזוזות כשרות, וגם לכרוך מזוזה כשרה בשלשה ניירות או מעטפות (ענוועלאפס) ושאחד יהי' מהם וואטערפרוף, וישא אותה הבחור על עצמו (כמובן שבכניסתו לביהכ"ס – טאילעט – או חדר המרחץ – באדע צימער – יפשוט אותה, וכן לא ישא אותה בש"ק וביום הכפורים), וכן לבדוק כל המזוזות בביתה שיהיו כשרות כדין, וגם ילבש טלית קטן וישא אותו.."
במענה לאדם שכתב שהשינה שלו אינה כדבעי, מציע לו הרבי לשים מזוזה נוספת בסמוך למיטתו, ובכך יהיה לו עזר בבעיית השינה. המכתב הודפס בכרך ד, אגרת תתק:
"..ובמענה על הודעתו אתמול על ידי זוגתו הרבנית תחי', כי השינה אצלו אינה כדבעי, הנה יסיח דעת מזה לגמרי ואל יחוש לזה, כיון שבטח ממלא הוראות הרופא בזה.
ומהנכון אשר תהי' בסמוך למטתו מזוזה כשרה (לאו דוקא על מזוזת הפתח) כמובן אם נצרך – כלי בתוך כלי וכיו"ב.
ובידעי חביבותי' לדברי הרב, אזכיר מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר אשר אצל כמה מהנשיאים (כמדומה קרוב לודאי, שפרט בשם כ"ק אדמו"ר מהר"ש) היתה מונחת על שולחנו פתקא ועלי' כתוב: שויתי הוי' לנגדי תמיד. ובטח שם כת"ר שי' לבו לזה שעל שלחן הכתיבה והלימוד של כ"ק מו"ח אדמו"ר היתה מונחת מזוזה.
– ולהעיר מכלים פי"ז מט"ז שהיו נושאים מזוזה במקל. עיי"ש בתויו"ט. –
המקוה להתבשר ממנו אך טוב תכה"י, וחותם בברכת רפואה קרובה"
בתוך המכתב מציין הרבי למסכת כלים, פרק יז משנה טז, ששם מוזכר שהיו נושאים מזוזה במקל, ונראה שזהו אחד המקורות להנהגה זו להוסיף מזוזה נוספת, לשמירה והגנה נוספים.
לאשה שהתלוננה על כאבי ראש חזקים (מגרנה), מורה הרבי לישא יחד איתה מזוזה כשרה, כלי בתוך כלי, במקומות המותרים וזה יועיל גם (אגרת ג'רא), וזה לשונו:
"..תקותי שלעת קבלת מכתבי זה הוטב מצב בריאות כל המשפחה והיא עצמה בכלל ובהנוגע להמיגרענע שסובלת מהם, הנה נוסף על הסמי מרפא שנתרבו בזמנים האחרונים ומהם סוגים שונים של nicotinicacid. כדאי הי' שתשיג מזוזה קטנה שבדקו אותה וכשרה היא ותכרוך אותה לבד על גבי לבד איזה פעמים ותשא את המזוזה עמה (מובן בעת שמותר לשאת, משא"כ בשבת ברשות הרבים) שבודאי ישפיע זה לטובה על בריאותה, ויצליחה השי"ת שביחד עם בעלה יבשרו טוב תמיד כל הימים"..
ולסיום, מורה הרבי גם ליהודי שנמצא בבית החולים, שישים סמוך למיטתו מזוזה כשרה, המכתב באגרת א'תתמו:
"נתקבל הפ"נ שלו בעד מר… וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו לרפואה קרובה, והשי"ת יזכהו שיוכל לבשרני טובות מהטבת מצב בריאותו של הנ"ל, ועליו לעוררו שיחזיק סמוך למטתו מזוזה בדוקה שתהי' כשרה – כמובן שתהי' כלי בתוך כלי, כיון שנמצא הוא בבית החולים – וכן יבדוק המזוזות בביתו והתפילין והציצית של הט"ג והט"ק לו.."
ויהי רצון, שלא נצטרך לכל ענייני הסגולות לרפואה, כיוון שיסיר ה' ממך כל חולי, תיכף ומייד ממש.

מקורות