Ask The Rabbi

נושא:

מוריד הטל

אם אני בספק אם אמרתי מוריד הטל מה הדין ?

באם לא עברו שלושים יום מתחילת האמירה (יום ראשון של פסח) יש לחזור ולומר, כי ההנחה היא שהאדם אמר לפי רגילות לשונו ולא אמר.


ואם כבר עברו שלושים יום, מן הסתם לשונו הורגלה, ואינו חוזר.

מקורות