fbpx

נושא: כללי

מורה פרטית לילד בן 12

האם מותר לילד בן 12 ללמוד אצל אשה בתור מורה פרטית או לא?

למרות שמעיקר הדין אין איסור בדבר, (כל עוד נשמרים דיני יחוד, והאשה לבושה בצניעות), מ"מ לימוד אשה לילד מעל גיל 9 באופן פרטי – הוא רחוק מטוב, וכמה מכשולות היו בדבר, ויש להימנע מכך.

מקורות

בסברת ההימנעות ישנם כמה פרטים: א) אופן לימוד באופן פרטי, נעשה בדרך כלל באופן פרטי בחדר פרטי, ופעמים במקום מיוחד – כנראה בחוש, וקשה ליזהר מדיני יחוד. (בפרט שאי"ז רק בדיקה ארעית חד פעמית במקום המיועד לכך כביקור אצל רופאה, אלא לימוד לאורך זמן ביושבם יחד באופן מיושב. ובפרט שצריכה להראות לו סבר פנים יפות כהרגילות בלימודי שיעורים פרטיים). ב) בהרבה פעמים המורות פרטיות אינן לבושות בצניעות הראויה, ואף הלבושות בצניעות, ישנו לבוש המושך או איפור או בושם וכיוצ"ב, והרי יושבים יחד בקירוב למשך זמן גדול, ובקביעות. ג) בגיל בחרות זה יש בדרך כלל ריבוי ניסיונות בעניני צניעות, והיצר מתגבר, מה שגורם בדרך כלל שאין הלימוד גם באופן פרקטי מועיל כ"כ, כי אין הילד מרוכז, כמו אם היה לומד אצל גבר וד"ל.