fbpx

נושא: פסח

מוזיקה בספירת העומר

האם ניתן לשמוע מוסיקה בספירת העומר?

אסור לעשות ריקודין ומחולות בימי הספירה, ומכ"ש שאסור לשמוע כלי זמר – אפילו הן מוקלטים ב'טייפ'.


אמנם המקילין לשמוע 'שירה בפה' מוקלטת ב'טייפ' (וכפי שמצוי כיום), יש להן ע"מ לסמוך ויש ללמד עליהן זכות, ובפרט עם עושים זאת בכדי לפקח העצבות.


 

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן תצג סעיף א): מותר לעשות שידוכין בלא נשואין שמא יקדמנו אחר, ומותר ג"כ לעשות סעודה לאחר השידוכין או לאחר הקידושין, אבל לא יעשו ריקודין ומחולות, ואין צריך לומר שלא יעשו ריקודין ומחולות של רשות.


ובערוך השולחן אורח חיים (שם סעיף ב') ביאר, שמש"כ בשו"ע איסור לריקודין ומחולות, היינו אפילו ריקודין ומחולות ללא כלי זמר, "ומכ"ש שאסור לזמר בכלי זמר".


ובשו"ת אגרות משה אורח חיים (חלק א סימן קסו): וע"י הרדיו אם נשמע זמרא דפומא מותר, ואם בכלי זמר אסור. ובימי ספירה יש לאסור בזמרא דמנא [שירה בכלי] – אף להמתירין.


ובשו"ת שבט הלוי (חלק ח סימן קכז): דטיעפ הוא כלי שיר גמור… ולדעתי אפילו אם הטיעפ נעשה משירה בפה – נהפך לכלי שיר, אלא שכהיום מקילים אפילו המדקדקים בזה, ויש ללמד עליהם זכות, ופעמים הרבה עושים לפקח עצבותיה ושרי, ובפרט בנשים שכיח זה.


עוד שם (יורה דעה חלק ב סימן קלז): יש לאסור שמיעת כלי שיר בימי הספירה גם בבית כשהוא בעצמו, דהא ברבים שהוא לשמחה יתירא מסתבר שאף לרמ"א (או"ח סימן תק"ס סעיף ג') – שמיקל למי שאינו רגיל כשאינו בבית המשתה, נראה שיאסור בקבוץ רבים שהוא לכוונת שמחה יתירא – גם בכל השנה, א"כ המנהג שניתוסף בימי הספירה הוא אף ליחיד שאינו רגיל בהם.