Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מוזיקה בספירת העומר

האם ניתן לשמוע מוסיקה בספירת העומר?

אסור לעשות ריקודין ומחולות בימי הספירה, ומכ"ש שאסור לשמוע כלי זמר - אפילו הן מוקלטים ב'טייפ'.


אמנם המקילין לשמוע 'שירה בפה' מוקלטת ב'טייפ' (וכפי שמצוי כיום), יש להן ע"מ לסמוך ויש ללמד עליהן זכות, ובפרט עם עושים זאת בכדי לפקח העצבות.


 

מקורות