Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מוזיקה בספירת העומר

האם מותר לשמוע שירים שקטים בימי העומר?

למרות שבשו"ע לא מובא במפורש איסור על שמיעת מוזיקה. הפוסקים כותבים כי באיסור לעשות ריקודים ומחולות בימי הספירה, נכלל גם האיסור לנגן בכלי שיר גם בלא ריקודים ומחולות , וכך התקבל במהג ישראל, להמנע אף משמיעת מוזיקה מוקלטת.


ויש שכתבו, ששמיעת מוזיקה שאיננה מעוררת לריקוד ושמחה, כניגוני דביקות והתעוררות, אינה אסורה בימים אלו. כמו כן אם שמיעת מוזיקה היא לשם מטרה – כמו  הפגת בדידות, עצבות, מניעת שינה בנסיעות וכדומה, ניתן להתיר, רק צריך להשתדל שזה יהיה בסוג המנגינות המותרות.


ויש שכתבו שמותר לשמוע מוסיקה שאינה מעוררת שמחה או תענוג אלא כובד ראש וחשבון נפש.


 

מקורות