Ask The Rabbi

נושא: הלכה

מוזיקה בחול המועד פסח

האם בחול המועד פסח אפשר עדיין לשמוע מוזיקה או שצריך כבר להפסיק?

כל דיני האבלות של ספירת העומר מתחילים רק לאחר חג הפסח.

בימי חול המועד פסח לא רק שמותר לשמוע מוזיקה, אלא יש מצוה מיוחדת לרקוד ולשמוח "ושמחת בחגך". 

ובמיוחד, לאור הוראתו של הרבי, ששמחה בטהרתה היא זו שמביאה את הגאולה האמיתית והשלימה. 

 

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו