fbpx

"מודה אני"

איך אפשר להגיד מודה אני בזמן שהיידים של היהודי טמאות?

א. אין במשפט זה שום שם של קודש, ולכן מותר לאמרו. ב. באופן פנימי יותר, פירשה וביארה תורת החסידות, שכל הטומאות שבעולם לא יוכלו לטמאות את ה"המודה אני של יהודי", כי המודה אני הוא ההתבטאות של העצם ממש, שלמעלה מהכוחות הגלויים. וראה בארוכה בענין זה בשיחת פ' תולדות תשנ"ב ובמקומות נוספים.

מקורות