fbpx

נושא: ביטחון בה'

מה ללמוד בבית הסוהר?

איזה נושא תורני יש על אסיר שומר תורה ומצוות להתמקד וללמוד בין כתלי בית הסוהר? 

שלום רב, ישנם ב' סיבות שאדם יכול להימצא בבית הסוהר, או שנחתה עליו צרה כל שהיא, או שעשה מעשה שאינו ראוי. באם הסיבה לשהותו היא שנחתה עליו צרה – ראוי ללמוד, מאמרי חז"ל וביאורי החסידות, בענין קבלת הדין בשמחה, ואיך כל מה שקורה הוא טוב ומאת ה', ולהתחזק במידת הביטחון, כפי שהורו חכמינו ז"ל ומלמדים אותנו בהרחבה, בתקוה ובטחון גמור שהקב"ה יושיעו מצרתו זו. ובאם הסיבה לשהותו שם שעשה מעשה שאינו ראוי, הרי ראוי ללמוד הלכות תשובה, וללמוד את ביאורי החסידות בעניין זה – כמו אגרת התשובה בתניא וכו', ולעשות תשובה שלימה, וגם זה מתוך ביטחון בה' כי מעביר חטאתו ורב לסלוח בשורות טובות

מקורות