fbpx

מה להתבונן בשביל לחשוב טוב

שלום וברכה, אני עושה עבודה פנימית עם השיעורים של 'חשוב טוב'. רציתי לשאול לגבי השלב הראשון של איגרת יא בתניא – כשעולים למקום שכולו טוב ומרגישים שהכל כעת טוב באמת, האם הכוונה לדמיין מקום שבו יש רק חסד, לפני הצימצום והדין, או לדמיין מקום שבו יש רק חסד אחרי שתהיה גאולה פרטית? להפליג בדמיון לעבר קדום או עתיד ורוד?

ישנם שני שלבים בהתבוננות:
השלב הראשון הוא שהכל טוב מצד למעלה, כמו לפני הצמצום שהכל אור אלוקי ואין שום העלם.
השלב השני הוא להתבונן שה' רוצה שהטוב יהיה טוב גלוי, גם בגאולה פרטית.
לזה רומז אדמו"ר הזקן בסוף האיגרת כאשר כותב "ובאמונה זו הכל יהיה טוב גם בגילוי".
הרחבה נוספת בענין, אפשר לקרוא במאמר באתר שלנו 'חשוב טוב יהיה טוב'.


בהצלחה!
 

מקורות