fbpx

נושא: ביטחון בה'

מה זה שאנשים עובדים את השם?

מה פירוש המונח "עבודת השם"?

המונח עבודת השם הוא מלשון "עיבוד עורות"  או "עיבוד מוזיקלי"  והיינו כשם שבעיבוד עורות מסירים את החלקים הגסים ומגלים את החלקים הרצויים וכן בעיבוד מוזיקלי מסירים את רעשי הרקע, ומנמיכים את הטפל ומגלים את העיקר. כך עבודת השם פירושה שמגלים את האלוקות שנמצאת בכל דבר בעולם, ומסירים את ההעלם שמפריע להבחין ולהתקשר בחיות ואלוקות זו.

מקורות