נושא: ביטחון בה'

מהם גבולות ההשתדלות?

שלום, ידוע כי יהודי צריך לעשות השתדלות בענייני פרנסה – אך כיצד אפשר לדעת את הגבול בעניין השתדלות? תודה רבה

הקב"ה רוצה שנעשה כלים בדרכי הטבע, וביחד עם זה נזכור שהכלי עצמו הוא בעצם ברכת ה', וממילא יש כמה תנאים לעשיית הכלים: א. שלא יפריעו לברכת ה', כלומר אם עשיית הכלי גורם לחסרון בענייני עבודת ה', זה יכול לבוא בכל מיני צורות, בצורה קיצונית לדוגמא, עבודה בשבת, שפשיטא שלא יכולה לבוא ברכת ה' מכזה כלי שכולו נגד רצונו. אך גם כלי שמפריע לקביעות עיתים לתורה, או לתפילה כראוי וכדו' הרי זה גם ראיה שצריך להגביל כלי זה יותר. ב. ביחד עם זה צריך לזכור, כי כיון שרצונו של ה' שהכל יעבור דרך לבושי הטבע, הרי הכלי צריך להיות כזה שמספיק על פי טבע לפרנסה וכו'. ישנו סיפורים על חסידים שהיה להם חנות, והיו פותחים אותה שעות ספורות בלבד במשך היום באמרם, מה שצריך לבוא יכול לבוא גם בשעות אלו. וזה דרגה גבוהה של ביטחון, אך מכולנו נדרש מעין זה. ויותר חשוב, מהזמן שמשקיעים בכלי, זה המקום בנפש שנותנים לכלי, ויש הרבה מה להאריך, כדאי לך לעיין במאמרים לעיון במאמר כח האמונה ועבודת הביטחון, ובעיקר במקורות שמופיעים בסוף. כמו"כ יש סדרת דיסקים חשוב טוב ויהיה טוב שעוסקים בזה.

מקורות