מדע ותורה – ששת ימי בראשית

: מה היחס הנכון כשיש סתירות בין המדע לתורה, לדוגמה- על פי החוקרים גיל העולם הוא בן מיליוני שנים כאשר על פי התורה הוא הרבה פחות?

בנושא מורכב זה כבר נשתברו קולמוסים רבים ונכתבו ספרים רבים, על כך במסגרת זו ננסה להציג בתמציתיות מספר דרכים ליישוב הסתירה שבין המדע לתורה, ונראה מהי הדרך הנכונה להביט על סתירות אלו, ולשם כך נציג כמה דוגמאות:
כפי שהצגת בשאלתך, המדע היום סובר שגיל העולם הינו בן מיליוני שנים ואף יותר, למסקנה זו הגיעו על סמך חישובים ומודלים שונים, בדיקת שכבות קרקע וכו' וכך באמצעות חישוב מתמטי הסיקו שגיל העולם הוא בן מיליוני שנים.
לנו כיהודים הנחת המוצא הברורה היא שכל הכתוב הינו אמת לאמיתו ולא תיתכן מציאות אחרת ח"ו (בשונה מגישות מודרניות זרות ביהדות שאין כאן המקום להאריך בהם).
על פי התורה, גיל העולם כיום (תשפ"א) הוא 5781 שנים. בדיון על הקוטביות בין המדע לתורה בנידון זה יש שרצו להסביר שששת ימי בראשית המסופרים בתורה אינן ששה ימים כפשוטם (של 24 שעות) אלא יום במשמעות של תקופה, והיינו שכל תקופה (יום) יכלה להתארך הרבה מעבר ליום ועד לאלפי ומיליוני שנים.
בכך יישבו הם את הסתירה בין המסופר בתורה לבין תיארוך המדע על גיל העולם. גם בקרב רבנים מסויימים ישנם התופסים שיטה זו כמענה אפשרי על הסתירה בין גיל העולם המסופר בתורה למדע.
אך בטרם שנסביר מהי הבעייתיות שבשיטה זו, כדאי להקדים מכתב מיוחד ויסודי מהרבי מלובביץ' בו פורש הרבי את עיקר השקפתו על עצם הסתירה בין המדע לתורה:
"כל המדעים אפילו אלו שכביכול נקראים מדעים מדוייקים מיוסדים הם על הנחות שאין עליהם כל יסוד כי אם הסכם בלבד במידה הכי גדולה כן הוא בהנוגע לענייני המדע דחקירת התפתחות האדמה באם נסכים שחוקי הטבע לא נשתנו כלל וכלל…ובאם בטל חלק הנחות האמורות אזי בטלים כל מסקנות המדעים…כתבתי כל הנ"ל בכדי לפייס דעתו אבל כנ"ל לא זו הדרך ולא זו השיטה בקושיות כי אם ילמוד תורה ויקיים מצוות ואזי יצליח בענייניו בכלל ובהבנת והשגת השקפת עולם בפרט".
במילים פשוטות, עוד בטרם נברר כל סתירה שהיא בין התורה מדע חובה להבין שהמדע מבוסס על השערות ועל כן ברגע שהשערות אלו נפרכות ממילא מתמוטט כל בנין המסקנות!
על כן אמיתיות התורה שהינה אבסולוטית היא היא הקובעת, ולעיתים רואים כיצד המדע מתאים עצמו לאמת זו.
במכתבים נוספים לאנשי מדע וסטודנטים מאריך הרבי ויורד לדוגמאות מעולם המדע שמפאת קוצר היריעה אין כאן מקומם, ותוכל לעיין במקורות המצויינים למטה.
נחזור לשיטה המסבירה שששת ימי בראשית הם למעשה תקופות שיכולות להיות ארוכות יותר ועד אלפי ומיליוני שנים.
גם בזאת זכינו לתשובה מעניינת מהרבי מלובביץ' המוכיח בצורה פשטנית מדוע אי אפשר לפרש כך:
"השקפת התורה ברורה היא, כי אחד הטעמים למצוות שביתה ביום השביעי בכל שבוע ושבוע הוא "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש" מזה מובן ששת ימי הבריאה הם ימים כפשוטם, ולא כאותם שרוצים לפרש שהכוונה לשש תקופות, וכן מוכח ג"כ בכמה מקומות בדברי רז"ל, אשר ששת ימי בראשית היו ימים של כ"ד שעה כל אחד (ראה פרקי דרבי אליעזר פ"ג ואילך, מדרש רבה בראשית, סנהדרין ל"ח, ב, ובכמה מקומות)".
כלומר, מכך שהטעם למצות השביתה בשבת היא מבוססת על ששת ימי בראשית ושביתת ה' ביום השביעי על כן אי אפשר לומר שאלו היו ימים במתכונת אחרת של תקופות וכו', מה גם שמפורש בגמרא ובמדרשים שאלו היו ימים ממש של 24 שעות.
לגופה של שאלה איך ניתן ליישב בכל זאת את גיל העולם ע"פ המדע עם המבואר בתורה, נביא כאן את עיקרי הדברים:
חישוב המדע מתייחס על סמך תצפיות של עשרות שנים בלבד, ועל יסוד ההנחה שהלחץ האטמוספרי, הטמפרטורות, רדיואקטיביות וכו' הינם בדיוק כפי שהיו- לשיטתם- לפני מיליוני שנים. וודאי שאין זה מוכרח כלל, וייתכן ובעבר היו שינויים גדולים מאוד ביקום המביאים אותם למסקנה המוטעית שעבור שינויים כאלו נדרש זמן ארוך הרבה יותר מ5000 שנים. אך האמת היא ששינויים כאלו קיצוניים יכלו לקרות בזמנים הרבה יותר קצרים, ע"ד המוכר לנו בתורה אודות המבול ששינה את העולם ועוד.
נקודת הדברים כנ"ל שצריך לזכור שהמדע אינו מדוייק אלא מבוסס על השערות בלבד, והתורה שלנו נצחית ואמיתית היא.
כמובן שהתשובה כאן היא כטיפה מן הים אתה מוזמן לעיין במקורות למטה ולהרחיב.


מקורות

שערי אמונה עמו' קס"ו-קע"ח.

איש האמונה (הוצאת אשכילה)

בנושא מורכב זה כבר נשתברו קולמ