Ask The Rabbi

נושא:

זמן המילה

מאיזה שעה ניתן למול את התינוק?

לכתחילה יש למול משעת 'נץ החמה', ובדיעבד אם כבר מל מעלות השחר – יצא. (כמו"כ 'שעת הדחק' דינו כדיעבד, ושרי למול לכתחילה מעלות השחר).

מקורות