Ask The Rabbi

נושא:

מאברהם יצא ישמעאל?

הייתי רוצה לשאול לגבי אברהם אבינו, כיצד ייתכן שיצאה ממנו פסולת, הרי החסד של אברהם היה מתוקן=כלול מכל הבחינות? (והייתה בו גם גבורה שבחסד, וכמובן גם תפארת שבחסד וכו') אז איך יוצאת כאן פסולת?

גם בסיפור של אברהם אנו רואים שהרבה מהניסיונות שלו היו דווקא בגבורה, (גירוש ישמעאל, עקדת יצחק,) שזה מראה שגם בעולם הגשמי היה ביטוי לגבורה של אברהם. אז רואים שלמרות החסד העיקרי שאפיין אותו, כשצריך להפעיל גבורות אברהם אבינו עשה גם את זה, אז איך זה שגם כשיש התכללות יש קליפות?

עוד דבר על ישמעאל נאמר שהוא יהיה פרא אדם, וידו בכל וכו' עוד לפני שהוא נולד, אז השאלה היא האם זה דווקא קשור לחינוך שהוא קיבל מאברהם אבינו, או שאולי זה משהו עצמי שמחסד יוצאת קליפה?

עוד שאלה ידוע שישמעאל חזר בתשובה, ואמנם לאחר שאברהם אבינו הסתלק כתוב שישמעאל נפל מדרגתו, אך נשאר צדיק, כי נאמרה בו "ויגווע", אז למה קוראים לו קליפה? (ואיפה העיניין של במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים אינם יכולים לעמוד?)
אין ספק שאצל אברהם אבינו החסד היה מתוקן והיה בקדושה, אבל בשעה שיש רק חסד מצד הטבע, אף שהחסד עצמו הוא קדושה, יכול לצאת מזה גם ענין של קליפה ופסולת, ובלשון חז"ל "יצא ממנו ישמעאל".. אמנם מצינו עניינים של גבורה אצל אברהם כפי שהזכרת, אבל זה היה בעיקר לאחר ציווי ה'. גם גירוש ישמעאל וגם עקידת יצחק היו לאחר ציווי מפורש מה', ונגד רצונו (לפחות בגירוש ישמעאל, שממש התנגד לזה בהתחלה), ואף שזה ששמע לרצון ה' מראה שכלול בו גם גבורה, אך היה זה באופן של ביטול הטבע, ואילו הטבע היה ענין של חסד. גם יש לומר, כי הולדת ישמעאל היתה לפני שנימול, וממילא היה לו יותר שייכות לענין הטבע, ורק לאחרי שנימול נעשה בו שייכות לענין שלמעלה מכל גבולות הטבע, כידוע בענין "צא מאיצטגנינות שלך", וכן בהבדל בין ישמעאל ליצחק בענין זמן המילה (גיל 13 או שמונה ימים). לגבי ישמעאל - זה כנראה גם ענין של טבע וגם ענין של חינוך. כלומר פירוש לא נכון ומעוות להנהגת אברהם. לגבי הקליפה - ראשית כל יתכן שמה שנקרא קליפה זה על כללות הנהגתו לפני זה. ונוסף לזה - יש סוגים שונים של בירור של קליפה, ולא תמיד הקליפה מתעלת לגמרי למקום של קדושה. וכמו שהזכרת הענין שבמקום שבעלי תשובה וכו', הרי ידוע שגם בתשובה יש כמה וכמה מדרגות, וענין זה נאמר על סוג מסויים של תשובה (כפי שמפורט בתניא פרק ז).
 

מקורות