fbpx

לשנות מה שנקבע

שלום כבוד הרב,
האם אפשר לשנות את מה שהקב"ה כבר קבע לנו מראש? ואם כן איך?
תודה מראש

ב"ה
שלום וברכה
חכמים כבר אמרו "תשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה".
אין בכוחנו לשנות את גזרת ה'. מי שיכול לשנות אותה זה ה' עצמו. אבל ה' אמר לנו שיש כח אצל יהודי, כאשר הוא עושה שינוי בתוכו, מתפלל להקב"ה, נותן צדקה וכו', הרי הקב"ה משנה את גזרתו לטובה ולברכה.
גם כדאי להזכיר את מעלתם של הצדיקים שלעיהם נאמר" צדיק גוזר והקב"ה מקיים". ויתרה מזו, שהקב"ה מבטל גזירה שלו בשביל הצדיק. ובפרט שיש לזה קשר לפנימיות התורה, כסיפורים על רשב"י, שאנו נמצאים כעת בערב ל"ג בעומר, שפעל ירידת גשם על ידי אמירת תורה, ועל דרך זה סיפורים רבים על ממשיכי דרכו , נשיאי החסידות, והרבי בדורנו.
ועוד כדאי להזכיר, את מה שהרבי חזר ואמר, שיש כח גדול לביטחון של היהודי בה' לפעול המשכת הטוב, בטוב הנראה והנגלה, וכציווי "חשוב טוב יהיה טוב".

מקורות