fbpx

נושא: כללי

לשון הרע

גננת שמתלוננת על כך שגננת נוספת מרכלת עליה לאמהות הגן, ומציאה עליה שם רע, האם מותר למסור על כך למנהלת הגן.

כן, כי היא מזיקה לה. ואף אם יש לה תלונות עליה שתלך למנהלת ולא תלך לספר רכילות ולשון הרע לאימהות.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן קנו סעיף יא): אחד המספר בלשון הרע בפני חבירו או שלא בפניו והמספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חבירו בגופו או בממונו או לצערו או להפחידו אף על פי שאינן דברים של גנאי על חבירו הרי זה לשון הרע ואם נאמרו דברים אלו בפני שלשה כבר נשמע הדבר ונודע ואם סיפר הדבר אחד מן השלשה פעם אחרת אין בו משום לשון הרע והוא שלא יתכוין להעביר הקול ולגלותו יותר ואם האומר מזהיר שלא לאומרו אפילו אמר בפני רבים יש בו משום לשון הרע במה דברים אמורים כשמספר בפני חבירו או בפני שלשה יש בו משום לשון הרע להאומר כשאומר דבר של קנטור וגנאי או דבר שיכול לגרום לו נזק או צער אבל דבר שיש לומר שאין כוונתו ללשון הרע כגון היכן מצוי אור בבית פלוני שמצוי לו בשר אין בו משום לשון הרע אם אומר כן בפניו וכן אם אמר בפני שלשה שה"ז כאומר בפניו שאי אפשר שלא יגיע הדבר באזניו.


[ולכן בנידון דידן שחברתה מזיקה לה ע"י דיבורי רכילות לאמהות ילדי הגן, מותר לספר על כך למנהלת בכדי שתפסיק אותה אחת ממעשיה האסורים].