Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

לקח ביוה"כ.

מה הענין בלבקש עוגה מהגבאי בערב יום כיפור. אני יכול לקנות עוגת דבש לבד?

הסיבה והטעם לכך הוא, שאם נתחייב, ח"ו, לקבל צדקה במשך השנה יפטר ע"י קבלו זו בערב יום כיפור.  ולכן ישנו ענין לבקש לעקאח זה ולהפטר בעז"ה מהמשך השנה.

מקורות