fbpx

לעזור לאנשים שעברו בגלגול

שלום רב,
אני מבינה שיש אנשים שחזרו בגלגול נשמות לעולם הזה, ויש אפשרות שהם צריכים לתקן דברים שקלקלו פעם.
רציתי לשאול האם יש אפשרות שאנשים מתייסרים בגלל תיקונים שנשמתם צריכה לעשות מגלגולים בעבר, ואם כך, האם יש איזשהו סיכוי שאפשר יהיה לעזור להם או להתפלל עליהם שיתרפאו אם כך נגזר עליהם עוד לפני שנולדו.
באופן הזה זה נשמע מצב שאי אפשר לעזור בו וזה מאוד מפחיד ומייאש כי לכאורה הם נולדו לשם הסבל הזה…ושום תפילה או טיפול לא עוזרים…
תודה.

ב"ה
אף שיש דבר כזה שהאדם מתייסר בגלל תיקונים שבעבר, אנו לא יודעים ולא צריכים לעשות חשבונות אלו.
העיקרון שצריך להנחות אותנו הוא אחד – על דברים שכבר קרו, אנו צריכים להאמין שזה לטובת האדם והשורש של זה ממקום גבוה ונעלה יותר כמוסבר בהרחבה בחסידות, ועל דברים שתלויים בהווה ובעתיד, אנו צריכים להתפלל, ויתרה מזו – להיות בביטחון שלם בהקב"ה, שישפיע טוב גלוי.
ומה עם נגזר עליו אחרת בגלל גלגולים קודמים? אין זה מענייננו. תפילה יכולה לעזור גם במקרים אלו. ביטחון בה' יכול לעזור גם במקרים אלו. וכלשון הפסוק "היפלא מה' דבר"?.
מסקנת הדברים היא, שאין אנו צריכים להיכנס כלל לחשבונות כאלו. זה יכול להיות רק סוג של 'הרגעה' לנפש, לאחר שקרה חלילה איזה דבר, שזה לטובתו ותיקון עבורו וכו', אך לא כבסיס להיכנס ליאוש וחוסר תקוה מול העתיד.
בשורות טובות ושבת שלום.

מקורות