fbpx

למה מסתתר?

אומרים תמיד שה' איתנו בכל מקום אבל שהוא מסתתר, למה בכלל ה' מסתתר?

השאלה מאוד טובה, אנו בהחלט "לא מרוצים" שה' מסתתר, רוצים ודורשים את הגאולה, גאולה מלשון גילוי, בה יגלה כבוד ה' ללא הסתר כלל.
ביחד עם זה, מאחורי הסתתרות ה' ישנה כוונה מאוד עמוקה, והיא שהקב"ה רוצה שעבודת ה' תהא בבחירתנו, ולצורך הבחירה חופשית, ה' מסתתר. אם הכל היה גלוי, לא היה אפשר אחרת מאשר לקיים את רצון ה', וממילא עבודת ה' היתה לא מצידנו, אלא כי לא היה שום מציאות של משהו אחר כלל.
כאשר הקב"ה מסתתר, ישנו דמיון שאפשר לעשות דברים אחרים מאשר רצון ה', ואז כאשר יהודי בוחר לעשות את רצון ה', יש לזה ערך וחשיבות מאוד גדולה, כיון שזה נעשה מצידו.
ובעומק יותר, רק על ידי זה נשלמת הכוונה האלוקית ש"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים", ולצרך מציאות של העולם התחתון, יש צורך בהסתר כבוד ה', באופן זמני, עד הגאולה השלימה תיכף ומיד.

מקורות