fbpx

נושא: ביטחון בה'

למה הם קיימים?

שלום וברכה.  רציתי לשאול שני דברים 1. האם יש היום תפקיד לעם ישראל כמו אברהם אבינו ללכת ולהפיץ את האמונה בקב"ה בעמים? 2.מה התפקיד מבחינה פנימית של האומות הרחוקות מאד כמו כל השבטים שנמצאים באפריקה שלא יודעים כלל מקיום הבורא, מדוע הקב"ה מקיים אותם למרות שטועים מאד ולא נראה שיש להם תרומה לאנושות גם לא גשמית תודה רבה יישר כח גדול

 
 

שלום וברכה


וחג – י"ט כסלו – שמח..

 

1. בוודאי שיש תפקיד כזה לעם ישראל. במתן תורה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, אך גם אחריות ללמד את אומות העולם שבע מצוות בן נוח, ובזה להביא את העולם לתיקונו, וכמו שכותב הרמב"ם על זמן הגאולה "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד" זה כולל גם את אומות העולם, וזה כמובן באחריותנו.

בדורות קודמים זה לא היה כל כך נפוץ ללמד אמונה בה' את אומות העולם, והסיבה לזה בפשטות – כפי שמסביר הרבי – שזה היה סכנה עבור יהודי לדבר עם גוי על עניינים של אמונה, וישר הוא היה נחשב כאילו הוא מנסה להעבירו על דתו, ולכן נמנעו מזה מצד פיקוח נפש. אבל בדור שלנו, רוב אומות העולם, מצפים שאנו נלמד אותם אמונה בה' ושבע מצוות בני נוח. ולכן הרבי עורר מחדש את קיום ענין זה, אשר הוא חשוב ומהותי, כאמור, לכללות תיקון העולם והגאולה השלימה.

2. אין אנו יודעים בדיוק את תפקידה של כל אומה, אבל ברור הדבר שלא ברא הקב"ה דבר אחד לבטלה, ואם לכל נברא יש תפקיד על אחת כמה וכמה לאומות שלימות. כיום אין  משמעות למרחק הפיזי, בגלל אמצעי הטכנולוגיה שאפשר ברגע אחד להגיע לכל מקום בעולם. ומלבד זה עם ישראל גם מפוזר בכל מקום בעולם. וממילא, גם אומות אלו לא יגרע חלקם וצריכים לדעת את ה' ולהאמין בו, וממילא גם לתרום לעולם בגשמיות, ובוודאי ברוחניות.

מקורות