fbpx

נושא:

לימוד תורה שלנו

בבקשה שאלה בקשר לפרק כג בליקויטי אמרים:
מה ההבדל בין לימוד תורה שלנו לבין זה שבמתיבתא דרקיע? לכאורע בשניהם ,זו רצון וחכמת ה' בגילוי. והוא וחכמתו אחד.
מדוע בפרק כג בתניא , האדמור אומר : שמשום הכי יכול לסבול.. משא"כ בעליונים.
הרי גם בעליונים לומדים תורה ומבררים הלכה,ברמה הרוחנית שלהן, וזה גם רצון וחכמת ה בגילוי. ?

שלום וברכה.

תורה במהותה זה חכמה אלוקית וממילא מאיר בה אור ה' בגילוי.
בעולם הזה, אנו אומנם לומדים את החכמה עצמה, במגבלות השכל שלנו, אבל לא מרגישים את האור האלוקי הטמון בה.

לאידך, דוקא בעולם הזה או תופסים את ה'עצם' על ידי לימוד התורה, כי הקב"ה נתן לנו את תורתו, והיינו שהעצם של התורה נמצא כאן בעולם הזה

המעלה בעולם הזה – העצם נמצא בתורה. החסירון: זה לא בגילוי.

המעלה בעולם העליון: האור של התורה בגילוי. החיסרון: זה רק אור ולא העצם.

מקורות