fbpx

לימוד תורה מתוך יראת שמים

ב"ה
שלום, ראיתי מכתב מהרבי שלימוד התורה צריך להיות
מתוך יראת שמים וביטול אליו ית' ושכך מכוונים אל האמת.
רציתי לשאול: מה הכוונה ואיך עושים זאת בפועל בזמן הלימוד ?

ב"ה

שלום וברכה

אחד הדרכים העיקריות ללימוד תורה מתוך יראת שמים, היא על ידי לימוד חסידות. ובפרט הנושאים בחסידות המבארים את עניינה של התורה וקדושתה, כמו תניא פרק ה' ומאמרי חסידות על חג שבועות, שיחות של הרבי בנושאים אלו וכדומה.

והעיקר לחשוב ולהתבונן בזה ולנסות להפנים רעיונות אלו.

וכן כשלומדים תורה צריך מידי פעם לעצור ולהיזכר שלומדים את תורת ה' וכו', כמבוא בתניא פרק מא.

בהצלחה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות

מקורות