fbpx

לימוד פנימיות התורה

האם ראוי לתת לאנשים 'מקורבים' ללמוד פנימיות התורה? ראיתי בכל בית חב"ד שהייתי איך שמלמדים תניא וחסידות לסתם עמך ישראל. ברור לי שזו מצווה ללמד תורה ובטח אנשים שהם בורים ביהדות, רק השאלה שלי היא האם זה מתאים ושייך ישר 'לקפוץ למים העמוקים' עם אנשים שעושים את צעדיהם הראשונים בתורה.

 

 

 

במענה לשאלתך אודות לימוד פנימיות התורה עם יהודים שהידע שלהם ביהדות הוא ראשוני. הנה, את שאלתו זאת ניתן לשאול לא רק על תלמידים שמתחילים את דרכם ביהדות אלא אף על תלמידי חכמים – מי אמר שיש הכרח ללמוד וללמד את תורת החסידות כיום? הרי כמה וכמה דורות של יראים ושלמים הסתדרו ללא לימוד זה?

המענה על כך הוא פשוט וממענה זה נבין גם תשובה לשאלתך.

העולם לא מתנהג באקראי חס ושלום אלא הכל מתנהל בהשגחה פרטית בכל פרט ופרט בחיים. ולדוגמא כמו שרואים בבעלי החיים. ישנם בעלי חיים אשר יש להם אברים מסוימים ושבלעדיהם אין להם אפשרות לחיות. ולעומתם יש בעלי חיים ללא אברים אלו מכיוון שאין להם צורך בהם. אם זה כך בבעלי חיים בוודאי שזה כך גם אצל בני אדם מין המדבר. זה שעד הדורות האחרונים לא ידעו מלימוד פנימיות התורה אלא רק ליחידי סגולה, זה סימן שדורות אלו היו בתנאים כאלה שהם יכלו לעמוד בכל הניסיונות שבאים עליהם גם ללא לימוד זה. מה שאין כן בדורותינו אנו שכן התגלה חלק זה בתורה הרי זה ראיה שיש כאן נחיצות עבורינו ללמוד את פנימיות התורה. כאשר יודעים על חלק מהתורה שהתגלה הרי שלא משנה אם זה אות אחת או כל שכן חלק שלם בתורה – קדושתה שווה לפסוק שמע ישראל כו'.

נמצאנו למדים שבעצם השאלה על לימוד פנימיות התורה קיימת גם על תלמידי חכמים, אך מהתשובה אנו למדים שאין הבדלים בין חלקי התורה וכאשר יש חלק בתורה שמתגלה אזי יש ללומדו. ישנה חשיבות מיוחדת ללמוד וללמד יהודים שאינם מוגדרים יודעי ספר כמובן את יסודות היהדות שזה כולל מקרא והלכות, אך בד בבד עם זה יש לתת דגש מיוחד ללימוד הפנימיות מכיון שזה כיום חלק מהתורה שנתגלה אזי יש ללמוד את זה ככל שאר חלקי התורה.

על מנת להסביר מדוע חשוב כל כך החיוב ללמוד וללמד פנימיות גם לכאלה שמתחילים בידע התורני שלהם אביא משל מגוף האדם והאכילה והשתיה.

כאשר גוף האדם בריא, בכל זאת הוא מוכרח לאכול ולשתות. כך בני ישראל כאשר הגוף הרוחני של עם ישראל הוא בריא יש לאכול ולשתות היינו ללמוד נגלה ואת חלק הפשט שבתורה. ורק אותם אלה שהם מוגדרים כהמוח והלב היינו תלמידי החכמים ויחידי סגולה הרי עליהם מוטל ללמוד ולהתעסק גם כן בפנימיות התורה.

אבל, כעבור זמן רב וריבוי החטאים לא עלינו, ריבוי החושך הרוחני בעולם גבר יותר ויותר, נתמעטו הלבבות ונתבלבלו המוחות הרי אי אפשר להסתפק באכילה ושתיה גרידא, אלא מחוייבים למצוא תרופות. וככל שגדל החושך כך הסכנה הרוחנית גדלה גם כן כך צריך יותר בדחיפות למצוא את הרפואה. וכך בנמשל שבדורות עברו היה ניתן להסתפק ברבדים היותר גלויים בתורה אך מפאת המצב ששורר היום אי אפשר להסתפק בזה ומוכרחים לתת לנשמה גם סממני רפואה – שזה תורת החסידות ופנימיות התורה. ואולי אדרבא, אלו שמוגדרים כמתחילים וחסרי ידע ביהדות הרי אצלם השברון לבב הוא יותר גדול ולא עלינו איזה 'תרבות' הנשמה שלהם ינקה במשך השנים ולכן שומה עלינו לשנס מתניים וכמה שיותר מהר לתת עזר וסיוע לאותם נשמות שמחכות לזה. ולא רק את המאכל ומשתה אלא גם את התרופה שמביאה רפואה לעולם היא תורת החסידות כמבואר בקונטרס עץ חיים לכבוד קדושת אדמו"ר הרש"ב נשמתו עדן.

מעניין לציין ששם בקונטרס הנ"ל הרבי הרש"ב משתמש בלשון הזו: "אבל זה גופא שיהיה עסק התורה רצוי ומכוון אל אמיתית הכוונה הוא על ידי עסק התורה הפנימית ובה דווקא יחיה בלימוד התורה הנגלית. ובלעדה אין לימוד הנגלה רצוי ומכוון כלל כי חס ושלום ייפול הנופל ממנה. שנעשה יש ודבר ויורד ונופל חס ושלום ומתדבק באילנא דמותא (=עץ המוות) רחמנא ליצלן (=ה' ישמור אותנו), כי אם כאשר עוסק בפנימיות התורה..".

זאת אומרת שרואים בבירור איך שכיום אי אפשר מבלעדי לימוד הפנימיות. ואיך שזה משלים את הלימוד של הנגלה ודווקא שניהם יחד מביאים את האדם לשלימות.

לסיכום נכתוב שהתשובה לשאלתך היא כן וכן. יש ללמוד עם המתקרבים הן את גופי תורת הנגלית והן את הנסתר.

אוסיף לסיום את הדבר הידוע שמי שעוסק בעניינים כאלו הרי כבוד קדושת האדמו"ר הצמח צדק אומר עליו שנעשים ליבו ומוחו זכים אלף פעמים ככה. מאוד הייתי ממליץ לך לא רק ללמוד לעצמך אלא אף לקחת חלק בללמד יהודים אחרים וודאי שתראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

מקורות

 ממכתבי כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח מהתאריכים כח' סיון תשי"ג, יא' תמוז תשי"א. מופיע בספר יגדיל תורה – תשובות וביאורים בשלחן ערוך.