fbpx

לימוד ענייני בית הבחירה

מה הענין ללמוד הלכות בית הבחירה בבין המצרים, הרי מתי שמשיח יבוא אנחנו נדע הכל?

בהרבה שיחות הרבי מסביר כי בימי בין המצרים שבהם אנו מציינים את חורבן הבית ומשתוקקים לבנייתו ישנה הדגשה מיוחדת על לימוד צורת הבית.  על ידי הלימוד בעניינים אלו, אין בנינו של הקב"ה בטל.וכמובא במדרש: "אמר לו הקב"ה (ליחזקאל) גדול קרייתה כבניינה לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית" (תנחומא צו יד)


מכיון שתורת אמת משווה בין הלימוד לבנין הבית – זהו מפני שבאמת הם דבר אחד. רק מפני שהתוצאות מהעסק והלימוד מתגלות רק לאחר זמן – נאמר "כאילו". ועוד מבואר, כי לפי דברי הקב"ה ליחזקאל "ובשביל שבני נותנים בגולה יהא בנין ביתי בטל?!" הרי מובן שעל ידי העסק בזה הרי בנין הקב"ה אינו בטל. היינו, שאין זה (רק) זכר למקדש, אלא שבכך בונים את הבית.


וההסבר בדבר, שהמצווה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" היא מצות עשה לדורות, שישנו חיוב על ישראל לבנות את בית המקדש. וכשאין אנו יכולים לבנותו בפועל ובמעשה (מפני סיבות שאינן תלויות בנו בפועל), חל עלינו החיוב להתעסק בלימוד ענייני הבית, ובלימוד זה יש מגדר מצות בנין המקדש. 

מקורות

כמצוין בגוף התשובה.