fbpx

לימוד חומש בלילה

כשאומרים חומש בלילה (להשלים את החת"ת) מה לעשות בפסוקים שאין עליהם פירוש רש"י?

האחרונים נחלקו אם אפשר לקרוא בלילה מקרא כשמוסיף לקרוא על כל פסוק את התרגום אונקלוס. אולם יש שכתבו שמדברי האריז"ל משמע שהמקרא והתרגום הם מדרגה אחת (המקרא הוא בחי' פנים והתרגום בחי' אחור) ויש יניקת החיצונים יותר מבחינות אחרות, ומשמע שאין כלל תועלת בהוספת קריאת התרגום. למעשה נראה להורות שכשאין פירוש רש"י תלמד עם פירוש אחר שאינו תרגום אונקלוס.

מקורות

שע"ת סי' רפה ס"ק א. כף החיים שם ס"ק יד, כז. יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"ב. שער המצוות ואתחנן דף לו א