fbpx

לימוד גמרא עם נשים

האם ראוי ללמוד עם נשים גמרא או עין יעקב?

בספר הזכרונות מובא אודות סבתו של אדה"ז, רחל, שהייתה למדנית גדולה, ולמדה גם גמרא.הרבי חידש "בנוגע ללימוד התורה דהנשים עצמן, להוסיף בשיעורי תורה, הן בהלכות צריכות להן, והן בעוד עניני תורה, ומתחיל מהענינים שהלימוד בהן הוא נקל יותר כמו לימוד עין יעקב – אגדות שבתורה שמושכות לבו של אדם". ולהעיר שרבי יוסף חיים זוננפלד קבע עם זוגתו שיעור בעין יעקב.

מקורות

ספר הזכרונות פרק פ-פג-צב ספר השיחות תש"נ ח"ב עמ' 459. משנת יהושוע ח"א עמ' תסא