ליל סדר מקוצר - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: פסח

שם הרב המשיב: הרב הלל מנחם געז

שאלה

כיצד עלי לנהוג עם מקורבים ואורחים שאינם דתיים שמגיעים אלי לליל הסדר הציבורי, ואינם מתכוונים להישאר בכל ליל הסדר, מה הדבר הכי חשוב שהם צריכים לעשות ולומר בליל הסדר?

תשובה

יתחיל קדש, ורחץ, כרפס, יחץ.

 

מגיד: נצטט כאן מה שרבינו הזקן מגדיר את ״עיקר ההגדה״, בשלחן ערוך סי' תע"ג סמ"ג וז"ל: "ועיקר נוסח ההגדה שתקנו חכמים חובה על הכל הוא מתחילת עבדים היינו עד הרי זה משובח ואחר כך מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו כו' עד סוף דרוש פרשת ארמי אובד אבי ואח"כ פסח שהיו אוכלין כו' מצה זו כו' מרור זה כו' בכל דור ודור כו' ואותנו הוציא משם כו' לפיכך כו' עד ברוך אתה ה' גאל ישראל ושאר כל נוסח ההגדה הוא מנהג שנהגו כל ישראל מדורות הראשונים".

 


מברכים הגפן ושותים כוס ב'.


רחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שלחן עורך, צפון, ברך. 


מברכים הגפן ושותים כוס ג'.


אומר/ים או לפחות לשמוע את ההלל, אם יכולים כולו, או בדיעבד חלקו, וממשיכים עד סיום ברכת ישתבח ברצף.


מברכים הגפן ושותים כוס ד.זהו הסדר כפי שניתן לקצר בעיקר במגיד. יש עוד יותר קצר מזה אם ממש גם זה ארוך מדאי, כפי שפורסם מידידי הרב ישראל הלפרין כאן


 

מקורות

כמצוין בגוף התשובה.


דילוג לתוכן