fbpx

ליל ניטל במדינות שונות

התאריך הלועזי באתיופיה היום הוא 15.4.2011
ולא חוגגים את הכריסטמס פה היום וגם לא עוד שבוע..

האם מותר ללמוד תורה היום?

מותר ללמוד, מאחר שהמנהג בליל ניטל הוא לפי המדינה שבו נמצאים, בכל מקום לפי עניינו. ומאחר שלפי דברך במדינתך לא מציינים זאת בכלל בתקופה זו, אין צורך לבטל הלימוד, מאחר שביטול תורה חידש גדול הוא, ואין לך בו אלא חידושו. כך משמע באיגרת המצויינת למטה.

מקורות

אג"ק חי"ד עמ' שנ"ב