fbpx

נושא: תפילה

להתבונן זה ללמוד על תופעות הטבע?

לפני תקופה למדנו בתניא היומי כי על יהודי ללמוד בכלל ולפני התפילה בפרט על גדלותו של הקב"ה ומתוך כך לצאת לתפילה. שאלתי היא: מה הכוונה ללמוד על גדולתו של הקב"ה? האם ללמוד את תופעות הטבע זה ללמוד את גדולתו של הקב"ה לפני התפילה או ללמוד עניינים הקשורים בעשר ספירות וכו'? או האם ללמוד מאמרי בעל התניא (מבוארים)? 

להתבונן בנפלאות הטבע, זה אמנם גם להתבונן בגדולתו של הקב"ה, אך זה רק בפן אחד. במאמרי החסידות, מבואר באריכות את גדולתו של הקב"ה לא רק בעולם הזה אלא גם בכללות סדר ההשתלשלות, וממילא, ללמוד גדולתו של הקב"ה בצורה אמיתית זה בעיקר ללמוד חסידות, בעיקר במאמרים שעוסקים בזה. קשה לומר מבלי להכיר באופן אישי איזה ספר מתאים, באופן כללי, תניא כמובן,  דרך מצוותיך להצמח צדק הוא ספר מאוד מומלץ, קונטרס ומעיין להאדמו"ר הרש"ב, יש מאמרים שעוסקים בצורה מעמיקה בענייני אחדות השם, כמו שער היחוד והאמונה בספר התניא, מאמר שנקרא וידעת מוסקבא, בספר המאמרים תרנ"ז. גם מאמרים מבוארים זה ספר טוב. אבל זה באופן כללי, ותמיד כדאי להתיעץ עם משפיע שמכיר באופן אישי את המצב והמקום שבו אתה אוחז, או לחילופין לפרט יותר.

מקורות