Ask The Rabbi

נושא: הלכה

לבישת בגדים של מת

איזה בגדים של נפטר מותר ללבוש ואיזה לא.

המנהג לאסור רק נעליים שלבש המת, אך שאר בגדיו מותרים בלבישה.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו