fbpx

נושא: כללי

לבישת בגדים של מת

איזה בגדים של נפטר מותר ללבוש ואיזה לא.

המנהג לאסור רק נעליים שלבש המת, אך שאר בגדיו מותרים בלבישה.

מקורות

ראה בספר נטעי גבריאל (ח"א פרק קלב סעיף ה. בהערה ו) וז"ל: בספר חסידים סי' תנ"ד כתב לא יעשה אדם צדקה בדבר שיש בו סכנה, לאחד נתנו לו מנעלים של מת ורצה לתת אותם לעני, אמרו לו ואהבת לרעך כמוך, אלא תמכרם לנכרי שלא יבא לידי סכנה שום יהודי, ויתן המעות לעני.


וכ"כ כתר שם טוב עמוד תרפ"ג, שאין לובשין מנעל של מת כל עיקר, לפי שיש בו זיעת רגליו וחותכין אותו ומשליכין לאשפה, ובספר כורת הברית אות נ"א נתן טעם לזה, שאם יקח נעלים של המת אפשר שמהרהורא דיומא על משכביה סלקא, ויחזה בחלומו שהמת בא לקחת את המנעלים שלו, ואחז"ל ברכות דף נ"ז ע"ב, דבחלום כל דשקל שכבא מעלי, בר ממסאני, לכן ראוי שלא יקח המנעלים, משא"כ שאר חפצים אין קפידא.