Ask The Rabbi

נושא:

לא שמע פרשת זכור

אדם שלא שמע קריאת פרשת 'זכור', האם מחוייב (ויוצא ידי חובה) – בשמיעת קריאת 'ויבוא עמלק' ביום הפורים או לא?

מי שלא שמע פרשת זכור, מחוייב (מספק דאורייתא לחומרא – אם קריאתה מן התורה) - לשמוע פרשת 'ויבוא עמלק' בפורים, ויוצא בה ידי חובתו.

מקורות