fbpx

כתיבת הספד

בוקר טוב,
אימי במצב קשה מאד, כמעט כל הדרכים מובילות לסוף דרכה.
האם מותר ואפשר לכתוב הספד לפני סוף הדרך.

ב"ה

אין איסור לכתוב הספד במצב המתואר.

אלא שמכל מקום ממה שכתבת "כמעט כל הדרכים" כדאי לזכור שהשם הוא כל יכול ויכול להוליכה גם במעט דרכים שנשארו לדרך החיים (אלו הידועים לכם ואלו שאינם ידועים לכם)

ולכן כדאי להשתדל עדיין לראותה בין החיים. עד כמה שאפשר.

בברכת רפואה שלמה.

מקורות